Show Case 7

Written by Super User on . Posted in Show Case 7 2557

>>>>ผลงานการแสดงของนักเรียนการแสดงโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ทั้ง 3 หลักสูตร ร้อง เต้น เล่นละคร 

ปล่อยของ ลองแสง วันเสาร์ ที่ 19 และ วันอาทิตย์ ที่ 20 เมษายน 2557 2 รอบ
>> รอบ 13:00 น. และ 16:00 น.
ณ KAD Studio ชั้น 7 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว