Show Case 9

Written by Super User on . Posted in Show Case 9 "นางพญางูขาว" The Musical

ละครเวทีปล่อยของลองแสงของนักเรียนโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว Show Case 10 เวทีที่น้องๆนักเรียนการแสดงจะได้ฝึกฝนภาคปฎิบัติ

"นางพญางูขาว" The Musical