เปิดรับนักเรียนการแสดง รุ่น 18

Written by Super User on . Posted in เปิดรับนักเรียนการแสดง รุ่น 18

เปิดรับนักเรียนการแสดง รุ่น 18

เปิดเรียนวันเสาร์ ที่ 7 และวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2559

เดือนละ 2,000 บาท

มีด้วยกัน 3 หลักสูตร ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

1.Creative Drama : ละครสร้างสรรค์ "เก่งดี มีสุข"

อายุ 4 - 8 ขวบ เวลาเรียน 10:00-12.00 น. (เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์) เรียนวันอาทิตย์ 

-  เสริมสร้างจิตนาการผ่านกระบวนการกิจกรรม ละครสร้างสรรค์ พร้อมด้วยนักวิชาการ ด้าน พัฒนาการเด็กและกิจกรรมบำบัด โดย... ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง

 

2.Beginners On Stage : ก้าวแรกสู่เวที

อายุ 9 - 13 ปี เวลาเรียน 13:00 - 16:00 น. (เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์) เรียนวันเสาร์

 -  ก้าวแรกสู่เวทีด้วยความมั่นใจ พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมความมั่นใจ กล้าแสดงออก โดยใช้ “ละคร” เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ พัฒนาความคิด และพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม


3.Fundamental Acting : หัวใจการแสดง สำหรับบุคคลทั่วไป

อายุ 14 ปีขึ้นไป เวลาเรียน 16:30 - 19:30 น. (เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์) เรียนวันเสาร์

 -  หัวใจการแสดง สำหรับบุคคลทั่วไป เรียนรู้เทคนิค การแสดงขึ้นสูง ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง พัฒนาสู่นักแสดงมืออาชีพ 

 


สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดง

  • รศ.จีริจันทร์ ประทีปะเสน M.A. (English), UCLA and California Polytechnic State University (San Luis Obispo), U.S.A.
  • ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อ.นที จินดาคำ ปริญญาโท สาขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อ.ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการวัฒนธรรม-แขนงการจัดการการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.เฉลิมขวัญ ไททัน Design For Performance Wimbledon College of Art - University of Arts London
  • อ.อนงค์นาถ สุวรรณมาโจ ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยวิศวภารตี ศานตินิเกตัน ประเทศอินเดีย
  • คุณณปรางค์ มานะต่อ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ขับร้อง แจ๊ส) วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ชั้น 7 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว TEL: 053-224488 , 086-6542132 , 087-1733840

E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.Kad-PerformingArts.com