Fundamental Acting

Written by Super User on . Posted in Fundamental Acting


เป้าหมาย

                เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงผ่านกระบวนการกิจกรรมทางการละคร

ระยะเวลา

                รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 144 ชั่วโมง

พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน        

                1.อายุ 14 ปีขึ้นไป

                2.ไม่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญา

                3,ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานการแสดง

จุดประสงค์  

                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจศิลปะการแสดงละครทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ

                    รวมถึงกระบวนสร้างละครผ่านการแสดงผลงาน

                2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ที่มีบูรณาการกับศาสตร์ทางศิลปะการแสดงอื่นๆได้

                3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อศิลปะการแสดงอันจะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ศิลปะการแสดงในขั้นสูงต่อไป

                4. ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

อัตราเวลาเรียน 

            สอนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง เวลา 16.30 – 19.30 น.

            เรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามแต่ละรุ่น

            รวมเรียนตลอดหลักสูตร 144 ชั่วโมง