Beginners On Stage

Written by Super User on . Posted in Beginners On Stage

 

เป้าหมาย

                เรียนรู้พื้นฐานทางศิลปะการแสดงผ่านกระบวนการกิจกรรมทางการละคร

ระยะเวลา

                รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 144 ชั่วโมง

พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน        

                1.อายุระหว่าง 9-13 ปี

                2.ไม่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญา

                3,ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานการแสดง

จุดประสงค์  

                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทฤษฏีพื้นฐานการละครเบื้องต้น

                2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการกิจกรรมทางการละคร

                3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อศิลปะการแสดงอันจะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ศิลปะการแสดงในขั้นสูงต่อไป

                4. ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

อัตราเวลาเรียน 

            สอนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

            เรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามแต่ละรุ่น

            รวมเรียนตลอดหลักสูตร 144 ชั่วโมง