Articles

นักแสดง = นักสังเกตุ

Written by Super User on . Posted in Article

การเป็นนักสังเกตุที่ดีและมีความละเอียดอ่อนในการจดจำ จะเป็นบันไดให้สามารถพัฒนาบทบาทการแสดงได้อย่างกว้างขวาง ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคือครูของนักแสดง เพราะการแสดงคือการเลียนแบบชีวิต หากขาดการสังเกตุนักแสดงจะไม่สามารถเข้าใจในบทบาทที่ตัวเองรับหน้าที่ถ่ายทอดได้อย่างสมจริง เพราะเมื่อเราต้องแสดงเป็นคนๆหนึ่ง แต่เราไม่ได้เป็นคนๆนั้น เราจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นและทำ แค่จากการเฝ้าสังเกตุและเรียนรู้ พฤติกรรม ท่าทาง การเป็นไปของสิ่งที่อยู่รอบตัว จะช่วยให้นักแสดง สามารถลอกเลียนพฤติกรรมที่พบเห็นมาศึกษาพัฒนาปรับให้เข้ากับบาบาทที่ต้องแสดงได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่การสังเกตุอากัปกริยาอาการเพียงเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงการเฝ้าสังเกตุเข้าไปภายใต้จิตใจ เพื่อเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของสิ่งที่เราเฝ้าศึกษาเรียนรู้ด้วย