Articles

คุณสมบัตินักแสดงที่ดี

Written by Super User on . Posted in Article

ความรับผิดชอบและจิตวิญญาณของนักแสดงเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับนักแสดง เพราะหากนักแสดงขาดความรับผิดชอบและจิตวิญญาณของนักแสดงก็จะไม่สามารถถ่ายทอดความต้องการที่แท้จริงที่บทละครเรื่องนั้นๆต้องการสื่อสารกับผู้ชม และด้วยความเข้าใจผิดที่คิดว่า นักแสดงต้องมีรูปร่างหน้าตาสวยหล่อเท่านั้น  เพราะรูปร่างหน้าตาสวยหล่อเป็นเพียงเปลือกนอก นักแสดงที่หลงในรูปกายภายนอก มักจะขาดการพัฒนาตัวเองไปเป็นนักแสดงที่ดี

ความรับผิดชอบและจิตวิญญาณของนักแสดงในแง่ของการแสดงคือ สำนึกที่ถูกต้อง ที่นักแสดงมีต่ออาชีพ ต่อการแสดง และต่อตัวเอง รวมทั้งส่วนรวม นักแสดงที่มีศรัทธาต่อการแสดง มากกว่าความหลงตัวเองจะสามารถนำการแสดงไปสู่ผู้ดูให้ได้พบข้อคิด เกิดความเข้าใจ เห็นแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความสุขความบันเทิงได้อย่างพร้อมมูลแก่ผู้ชม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลัก ที่นักแสดงต้องทำ ดังนั้น นักแสดงที่มีความซื้อสัตย์ต่อหน้าที่ และการอาชีพ จึงต้องพยายามที่จะพัฒนาเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะเป็นตัวแทนสื่อสารบอกข้อคิดที่สำคัญในบทละครให้แก่ผู้ดู