Articles

ข้อปฏิบัติของผู้ชมที่ดี

Written by Super User on . Posted in Article

     ในการชมการแสดงต่าง ๆ ผู้ชมควรมีมารยาทในการชม และชมอย่างมีสมาธิ เพราะต้องให้เกียรติแก่ผู้แสดงและผู้ชมคนอื่น

          ข้อควรปฏิบัติในการชมการแสดง มีดังนี้

          1.  แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ

          2.  ไปถึงสถานที่ที่แสดงก่อนเวลาเริ่มแสดง

          3.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแสดง เช่น อ่านแผ่นพับ ชมป้ายนิเทศ เป็นต้น

          4.  ขณะชมการแสดงควรชมอย่างมีสมาธิ ไม่ลุกไปลุกมา คุยกันหรือหยอกล้อกันเสียงดัง

          5.  ปรบมือให้กับผู้แสดงตามจังหวะและความเหมาะสม

          6.  ไม่เยาะเย้ยถากถางหรือโห่ร้องเมื่อผู้แสดงทำผิดพลาด

          7.  แสดงอารมณ์ร่วมกับผู้แสดง หรือมีส่วนร่วมในการแสดงตามจังหวะและความเหมาะสม