จุดมุ่งหมาย

Written by Super User on . Posted in จุดมุ่งหมาย

                เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องมีบุคคลิกภาพที่ดีมีการสื่อสารที่ชัดเจนมีประสบการณ์ด้านการแสดงเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตสร้างทัศนคติและปลูกฝั่งจิตสำนึกแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้เกิดความภาคภูมิใจในความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลป์การเรียนการแสดงนั้นยังสามารถทำให้ผู้เรียนได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของผู้เรียนว่าจริงๆแล้วผู้เรียนเป็นคนอย่างไรมีข้อดีข้อสียที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร